ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញំុ ( Internet Shop )

公司简介

编号

10003654  

岗位

商务

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

区域

金边市

联系人

HR Department

联系电话

086 33 69 69

传真

邮箱

ny.lovely9@gmail.com

网站

地址

# 96Eo, St 310, សង្កាត់ចំការមន,​ រាជធានីភ្នំពេញ ។

企业简介

 

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
 
首页   上页  下页  当前页:1  页数:0  总数:0   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh