ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទរំចង់អបភើរេសិនហ្វាយនែន ម.ក

Company Profile

ID

10013418  

Function

NGO/Charity/Social Services

type

Non-goverment Organization

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR Department

Phone

093 39 09 09

Fax

Email

moeun.soksitha@gmail.com

Website

Address

លេខ៥សេ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិកន្ទោកជើង សង្កាត់កន្ទោក ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

Company Description

 
ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទរំចង់អបភើរេសិនហ្វាយនែន ម.ក គឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលធ្វើការ លើវិស័យឥណទាននៅក្នុង សហគមន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងចូលរួម ចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
 
First Page   Previous Page  Next Page  Current Page:1  Pages:0  Total:0   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh