ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទរំចង់អបភើរេសិនហ្វាយនែន ម.ក

公司简介

编号

10013418  

岗位

非盈利组织/慈善/社区服务

公司性质

非政府组织

员工数量

区域

金边市

联系人

HR Department

联系电话

093 39 09 09

传真

邮箱

moeun.soksitha@gmail.com

网站

地址

លេខ៥សេ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិកន្ទោកជើង សង្កាត់កន្ទោក ខ័ណ្ឌពោធិសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

企业简介

 
ប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទរំចង់អបភើរេសិនហ្វាយនែន ម.ក គឺជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលធ្វើការ លើវិស័យឥណទាននៅក្នុង សហគមន៍ ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងចូលរួម ចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍។

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
 
首页   上页  下页  当前页:1  页数:0  总数:0   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh