ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd

Company Profile

ID

10018495  

Function

Manufacturing

type

Private Limited Company

employees

<10

Location

Phnom Penh

Contact Person

Mr. Rithy

Phone

010 888 525 / 088 388 8525 / 011 958 825

Fax

Email

hmh.rithy@gmail.com

Website

http://www.facebook.com/hmhgroupofficial/

Address

National Road 11, Nak leoung, Prey Veng Province, Cambodia.

Company Description

 
ក្រុមហ៊ុន HMH Group Co., Ltd គឹជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ជីសញ្ញាភ្នំ៥ ដែលស្ថិតក្រោម HMH Group Co., Ltd គឹត្រូវបានផលិតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ឲ្យឆ្លើយតបតាមស្ថានភាព និងតម្រូវការក្នុងប្រទេសយើង។ ផលចំណេញខ្ពស់របស់បងប្អូនជាអ្វីដែលយើងចងបាន។

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជី និងកសិកម្ម (Urgent) Kampong Cham;  Kampong Chhnang;  Kampong Speu;  Kandal;  Phnom Penh;  Prey Veng;  Tboung Khmum;  Jan-01-2019
បុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារជី និងថ្នាំកសិកម្ម (URGENT) Kampong Cham;  Kampong Speu;  Kampong Thom;  Kandal;  Prey Veng;  Takeo;  Jan-01-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:2   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh