ជីសញ្ញាភ្នំ៥/HMH Group Co.,Ltd

公司简介

编号

10018495  

岗位

制造业

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

<10

区域

波罗勉省

联系人

Mr. Rithy

联系电话

010 888 525 / 088 388 8525 / 011 958 825

传真

邮箱

hmh.rithy@gmail.com

网站

http://www.facebook.com/hmhgroupofficial/

地址

National Road 11, Nak leoung, Prey Veng Province, Cambodia.

企业简介

 
ក្រុមហ៊ុន HMH Group Co., Ltd គឹជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ជីសញ្ញាភ្នំ៥ ដែលស្ថិតក្រោម HMH Group Co., Ltd គឹត្រូវបានផលិតឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ឲ្យឆ្លើយតបតាមស្ថានភាព និងតម្រូវការក្នុងប្រទេសយើង។ ផលចំណេញខ្ពស់របស់បងប្អូនជាអ្វីដែលយើងចងបាន។

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
 
首页   上页  下页  当前页:1  页数:0  总数:0   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh