ក្រុមហ៊ុន បាយ័ន បេឃើរី អ៊ីនដាសស្ទ្រី ឯ.ក Bayon Bakery Industry Co., Ltd

Company Profile

ID

10018511  

Function

Manufacturing

type

Private Limited Company

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR Department

Phone

070 555 972

Fax

Email

hr@bayonbakery.com

Website

https://www.facebook.com/bayonbakery/

Address

House 042K, Street 598, Sangkat Toul Sangke, KhanRersey Keo, Phnom Penh, Cambodia

Company Description

 

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
អ្នកគិតលុយ (cashier) សាខាស្តាតចាស់ ($140 -$250) Phnom Penh;  Aug-11-2019
អ្នកគិតលុយ (cashier) សាខាព្រែកព្នៅ ($140 -$250) Phnom Penh;  Aug-14-2019
Stock Controller (180$-350) Phnom Penh;  Aug-12-2019
អ្នកធ្វើនំបុ័ង(Bakery) Phnom Penh;  Aug-17-2019
Marketing Executive ($ 400-$600) Phnom Penh;  Aug-17-2019
Sales Representative (200$-350$) Phnom Penh;  Aug-17-2019
Store Supervisor Phnom Penh;  Aug-01-2019
Accounting Exercutive ($200-$350) Bayon Chbar Ampov Branch Phnom Penh;  Jul-27-2019
អ្នកអនាម័យ (Hygiene) Phnom Penh;  Jul-27-2019
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងភោជនីយដ្ឋានជាច្រើមមុខដំណែង Kandal;  Aug-14-2019
ជ្រើសរើសបុគ្គលិកបម្រើការងារក្នុងហាងជាច្រើនមុខដំណែង Kandal;  Aug-14-2019
បុគ្គលិកលក់ក្នុងហាង(Sales indoor) សាខាស្តាតចាស់ Phnom Penh;  Aug-11-2019
បុគ្គលិកលក់ក្នុងហាង(Sales indoor) សាខាព្រែកព្នៅ Phnom Penh;  Aug-18-2019
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:13   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh