ក្រុមហ៊ុន បាយ័ន បេឃើរី អ៊ីនដាសស្ទ្រី ឯ.ក Bayon Bakery Industry Co., Ltd

Company Profile

ID

10018511  

Function

Manufacturing

type

Private Limited Company

employees

100-200

Location

Phnom Penh

Contact Person

HR Department

Phone

070 555 972

Fax

Email

hr@bayonbakery.com

Website

https://www.facebook.com/bayonbakery/

Address

House 042K, Street 598, Sangkat Toul Sangke, KhanRersey Keo, Phnom Penh, Cambodia

Company Description

 
Bayon Bakery is a local and one of the leading bakeries in Cambodia and was established in 1998. In order to fulfill customer's demands, we have expanded our stores to 12 branches in Phnom Penh with our signature Num Pang Bayon, Bakyong Bayon, cake, wedding cake, and a wide range of fresh baked products.

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
អ្នកបើកបររថយន្ត (200$) Phnom Penh;  Jan-13-2020
Sales Coordinator Phnom Penh;  Jan-13-2020
Marketing Officer Phnom Penh;  Jan-13-2020
Sale Executive(24 Position) Phnom Penh;  Jan-13-2020
អ្នកដឹកជញ្ជួន (សាខាផ្សារថ្មី) Phnom Penh;  Dec-26-2019
បុគ្គលិកលក់ក្នុងហាងសាខាផ្សារថ្មី Phnom Penh;  Dec-26-2019
Accounting (Bayon bakery phsar thmey) Phnom Penh;  Dec-26-2019
អ្នកគិតលុយសាខាស្តាតចាស់ ($140 -$250) Phnom Penh;  Dec-15-2019
អ្នកគិតលុយសាខាឫស្សីកែវ ($140 -$250) Phnom Penh;  Dec-15-2019
អ្នកគិតលុយសាខាព្រែកព្នៅ ($140 -$250) Phnom Penh;  Dec-15-2019
អ្នកគិតលុយសាខាផ្សារថ្មី($140 -$250) Phnom Penh;  Dec-15-2019
Stock Controller (180$-350) Phnom Penh;  Dec-15-2019
Front desk officer (180$) Phnom Penh;  Dec-15-2019
Cash Collector Phnom Penh;  Dec-15-2019
Accountant Receivable (350$) Phnom Penh;  Dec-15-2019
អ្នកបើកបរម៉ូតូកង់បី (170$) Phnom Penh;  Jan-06-2020
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:16   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh