មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលភាសាបរទេសនិងកុំព្យូទ័រ

公司简介

编号

10021490  

岗位

教育

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

10-50

区域

金边市

联系人

HR Department

联系电话

010 575454 / 012252252

传真

邮箱

clcclc168@gmail.com

网站

地址

Phnom Penh

企业简介

 

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
 
首页   上页  下页  当前页:1  页数:0  总数:0   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh