ក្រុមហ៊ុនអេស៊ា អិនស្ទីធ្យូត

公司简介

编号

10022250  

岗位

广告媒体出版印刷

公司性质

私人有限责任公司

员工数量

10-50

区域

金边市

联系人

Noem Leangheng

联系电话

093 456 434

传真

邮箱

dara@ais-edu.com

网站

地址

Phnom Penh

企业简介

 

企业职位

职位名称 工作地点 截止日期
ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកម៉ាឃីតធីង 邦隆 ;  卜迭棉芷省;  马德望省;  巴维;  磅湛省;  磅清扬省;  实居省;  磅通省;  贡布省;  干拉省;  白马市;  国公省;  桔井省;  盟多基里省;  奥多棉芷省;  拜林市;  金边市;  波贝;  西哈努克市;  柏威夏省;  波罗勉省;  各省;  菩萨省;  拉达那基里省;  暹粒省;  斯雷温贝;  上丁省;  柴桢省;  茶胶省;  达克茂;  Tboung Khmum;  Jul-21-2018
 
首页   上页  下页  尾页  当前页:1  页数:1  总数:1   转到  
 

Google Maps

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh