热门职位

 • ជំនួយការគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស (5 Position) $300 - $350 - Smiling Gecko Cambodia
 • គ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរ (2 Positions) $300 - $350 - Smiling Gecko Cambodia
 • Cash Van-Sales & Marketing Representative for Consumer products - Yul Diversity
 • Sale Supervisor for Consumer products - Yul Diversity
 • Sale Representative for Consumer products - Yul Diversity
 • ជំនួយការផ្នែកដឹកជញ្ជូន(បើកបរឡាន)​ - Yul Diversity
 • Web Developer - LASTMILE WORKS Co., Ltd.
 • ផ្នែកលក់ - Rasmey Suor Pharma Co.,Ltd
 • Collector (06 Positions) 230~450USD - JACCS Finance (Cambodia) Plc
 • Structural Design Manager - CMED Construction
 • Sale Admin/ Stock/ Cashier - Home Living
 • Senior Business Development Supervisor - CamHR Information (Cambodia) Co., Ltd
 • Sale and Marketing (rank: $180-$250) - OCEAN TECHNOLOGY Co.,Ltd
 • HR and Admin Deputy Manager - EM Construction Import Export Co Ltd
 • Procurement Assistant Manager - EM Construction Import Export Co Ltd
 • Accounting Manager - EM Construction Import Export Co Ltd
 • បុគ្គលិក ឃ្លាំង ភេទស្រី ចំនួន 4នាក់ - TOP COMMUNICATION CO.,LTD (OPPO Mobile)
 • Logistic Staff (2 Posts) - TOP COMMUNICATION CO.,LTD (OPPO Mobile)
 • PG | Sales ផ្នែកលក់ នៅ​ប្រចាំការ​ តាមបណ្ដាខេត្ត - TOP COMMUNICATION CO.,LTD (OPPO Mobile)
 • Backend Developer ($300-1,000) - Mango Byte Technology Co.,Ltd.

Mobile Client Services Officer

公司名称

WB Finance Co., Ltd   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

银行金融

员工数量

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

1

岗位

银行/保险

招聘人数

6

行业

银行金融

薪水

面议

学历

Currently studying or graduated bachelor degree or equivalent degree

性别

不限

语言

英语-- 良好   

年龄

~

工作地点

卜迭棉芷省; 干拉省; 金边市;

发布日期

Jul-05-2018

截止日期

Jul-19-2018

工作描述

  ** Work Location : Phnom Penh, Kandal & Banteay Meanchey

** Purpose of Position:
To help us sort out some Client Services Officer (CSO) shortage issue in most vulnerable branches since they can quickly be arranged/allocated to help concerned branches immediately until they can fully recruit the replacement. This team will be rotated from one BO to the other based on prioritized need as indicated above which is under each OM & arrangement.

** DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
- Collect, update and analyze required information relating to WB’s competitors, and clients’ feedback using Competition Matrices, and clients’ Satisfaction Surveys on a regular basis;
- Identify prospective clients, develop profile, approach and clearly promote WB’s financial products and services (loans—business and social loans, savings, transfers, exchanges, and additional benefits) to existing and new clients;
- Fill out client’s loan applications and collect, analyze and develop appropriate information necessary for poverty measurement and loan assessments using tablet/ipad;
- Disburse loans to approved clients. Orient clients about terms and conditions of loan contract, repayment schedule, other necessary information, and mainstream basic and comprehensive Financial Education to clients;
- Solve loan delinquent problems and ensure credit discipline of clients. Report the progress status of issues including loans in arrears to supervisors and/or managers daily;
- Regularly call/visit or follow up loan clients (to realize their loan utilization, business progress, and other challenges, observations and consultations) and remind them of on time payment on collection date;
- Report any abnormal cases, fraudulent practices or malpractices or any serious misconducts/behaviors performed by others (peers, subordinates, supervisors...) to supervisor;
- Perform other works that may be assigned by supervisor from time to time.

职位要求

  - Currently studying or graduated bachelor degree or equivalent degree in the field in Accounting and Finance or related field;
- At least 1 year experience with relevant works from MFI/Bank;
- Have some experiences in sales or marketing previously, or at least prove sufficient competence in effective presentation and/or communication;
- Must have strong numeric skills, analytical and strong team-orientation;
- Must have commitment to work with the poor people in the community;
- Willing to travel as assigned by supervisor.

** Benefits Package:
WB Finance offers candidates a competitive package based on education and experiences. We provide personal development through ongoing training and coaching, opportunity for career growth and empowerment plus a wide range of benefits package to our employees such as Annual Merit Increment, 13th Month Salary, Annual Team Bonus, Severance Pay & Separation Reserved Fund, Staff Loan, Health allowance and other support allowances, 24-hour Personal Accident Coverage, Health and Life Insurance and other staff care program such as Staff Service Award, Staff Annual Retreat and Care Group.

** Interested candidates are encourage to submit CVs & Cover Letter specifying the position you are applying for. The files must be in Ms. Word or PDF, not exceed 1MB. WB Finance is an equal opportunity employer. Qualified women and people with a disability are strongly encouraged to apply. Only shortlisted applicants will be notified for testing. Submitted documents will not be returned.
- Address: Building # 398, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
* Email: vfc_recruitment@wvi.org
* Contact: 089 333 767
* Closing date: 27 July 2018

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

HR & Admin

联系电话

089 333 767

邮箱

vfc_recruitment@wvi.org

网站

https://www.wooribank.com/

地址

Building # 398, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.

公司简介

WB Finance Co., Ltd which operates in Cambodia under the group of Woori Bank, the largest commercial bank in Korea established in 1899 with total consolidated assets of over USD 356 billion and a coverage spanning across 876 domestic branches and 304 networks in 25 countries. Woori Bank is one of the first listed companies in Korea (1956) and is dual listed on the New York Stock Exchange today. For more information, please visit the Woori Bank’s website at www.wooribank.com

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加