热门职位

 • Stock Controller - Dream Games (Cambodia) Co.,Ltd
 • មន្រ្តីវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ - First Finance Plc
 • មន្រ្តីប្រឹក្សាឥណទាន - First Finance Plc
 • Human Resources Specialist - First Finance Plc
 • Finance Manager - The Heritage Walk
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់បន្ទាន់ប្រចាំនៅខេត្ត៖ ពោធិ៏សាត់, ស្ទឹងត្រែង, បន្ទាយមានជ័យ, ព្រះវិហារ, សៀមរាប និង ភ្នំពេញ - TS Beverage (Cambodia) Co.,Ltd
 • Marketing Manager - The Heritage Walk
 • ប្រធានផ្នែកលក់ (Sale Supervisor) ជាច្រើននាក់ - TS Beverage (Cambodia) Co.,Ltd
 • Customer Service - ecamshopping
 • Showroom Sale (200$ - $500) Very Urgent - Sinh Hak Houts
 • Sales Supervisor - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Operation Manager - The Heritage Walk
 • Mechanical Engineer or Production - Arunaco Co.,Ltd
 • HR/Admin Asst. - Arunaco Co.,Ltd
 • Delivery Admin (អ្នកគ្រប់គ្រងឡានទឹកជញ្ជូន) - Arunaco Co.,Ltd
 • Sale man - Arunaco Co.,Ltd
 • SALE REPRESENTATIVE (3 POSTS) - KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
 • SALE SUPERVISOR HORECA (1 POST) - KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
 • Sales Supervisors (10 Posts, 380$ to 500$) - SPECIAL BEER
 • ផ្នែកដឹកជញ្ជុន - Rasmey Suor Pharma Co.,Ltd

Sales & Marketing Coordinator (Salary range $2.5-3.5k)

公司名称

CamHR Information(Cambodia) Co., LTD   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

人力资源/咨询

员工数量

10-50

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

5

岗位

销售

招聘人数

1

行业

人力资源/咨询

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好   

年龄

~

工作地点

金边市;

发布日期

Jul-10-2018

截止日期

Aug-09-2018

工作描述

  - Customer relationship data management. Liaise with customer to obtain required information for customer account creation and entering vendor account creation request in PASTIS.
- Vendor data management. Liaise with suppliers to obtain important information for vendor account creation and entering vendor account creation request in PASTIS
- Support on regulatory affair compiling, filling and proper store documentation and confidential information.
- Maintain/request article master data to GMDT (MatForm) for new article creation, follow up on creation status and perform R3 extension. Forecast & by month for current year and upload to MAP. Analyze actual and forecasted financial performance, pro-actively highlight deviations from target to management and recommend countermeasures. Develop business commentary for AP and corporate management.
- Working with Regulatory Manager on the registration status for ePERMIT application for all shipment importation, ensure permit is available before shipment arrival
- As the recipient for incoming NTBTs and creator for out charging NTBTs, ensure valid SLA in place before both parties start initiate the whole process, work with Business Planner on the out-charging amount and verifying in charging amount. Current inter-company NTBT involve: Thailand, Myanmar, Indonesia, Japan, USA, India, and Singapore. Steer the operational planning process for the following calendar year, using the 24 months sales plan as a basis.
- Co-ordinating with local team, RBU and supplier for Professional Farmer Kit ordering for MY & SG.
- Co-ordinating (Booking facilities, equipment, distribute agenda, produce minutes & follow-up actions) key
meeting, conferences, workshops, training, exhibitions, events etc. with internal team and external channel partner. E.g: S&OP Meeting, HT workshop, sales training.
- Working with Sales and Marketing team for new products launching, commercial events and monitor ASP budget vs actual spending. Dealing with 3rd Party Service Consultants for new service agreement preparation or renewal; monthly account, payments and activities monitoring.
- Coordinating quota allocation, monitoring seed productions in accordance to stages & communicate with
producers. Coordinating and monitoring seed productions in accordance to stages, collecting monthly
on-ground seed sales quantity report submission.
- Collaborating and support the seeds audit process onsite and internally.
- Coordinating for BU agreements and prepare contract summary for submission to Legal, Tax and CRM
for their review and approvals, follow up on agreements finalization and ensure safe keeping.
- Coordinating and preparing quotation to customer for new products and annual price list renewal, ensure
well keeping and traceable.
- Coordinating, receiving and monitoring on the movement of commercial and technical samples.
- Coordinating, procuring, receiving and monitoring on the ASP materials distribution.
- Compile and maintain external stakeholders, direct and indirect customers' database.
- Assist Technical Manager for ARM data entry quarterly after the completion of the R&D trials
- New employee onboarding arrangement with facilities.

职位要求

  - Education: Certificate and above with business admin or agriculture is preferable
- Working Experience: Minimum 5 years of professional experience in the area of office administrative.
- Technical & Professional Knowledge:
1. Basic finance and accounting skills, proficiency in interpretation and analysis of financial reports.
2. APO DP & SAP knowledge is beneficial.
3. Advanced skills in MS Office applications.
- Good command in English.
- Good communication skills, team player.
Contact Detail:
Interesting candidate can apply via submitting Resume and Cover Letter, stating how your qualification and
experience suit into this position, to emails: (training@camhr.com.kh or silangvong@gmail.com).

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Vong Silang (Mr.)

联系电话

015 998040 / 015 598055

邮箱

silang@camhr.com.kh

网站

http://camhr.com

地址

Intercontinental Hotel, Regency Complex A, 2nd floor, Mao Tse Tong Blvd, Phnom Penh, Cambodia.

公司简介

CAMHR is Cambodia’s leading human resources and recruitment company, specializing in providing human capital resources and assets. Launched in 2009 by CAMHR INFORMATION (CAMBODIA) CO. LTD, we have grown from specializing in online recruitment to offline, sourcing employees of all standards for businesses and organizations across the country.

Through our dedicated team of internationally-trained experts, we combine state-of-the-art technology, data analysis and a comprehensive network of partners to find the right person for your business. Calling on our well-established network of potential candidates, we conduct the screening process, saving your company time while ensuring you secure the perfect person to help your business grow.

Our success and expertise has led to thousands of jobseekers using our services every month to search the more than 3,000 live job ads, and our shift to focus on providing companies with a tool to recruit the best staff possible has seen CAMHR become Cambodia’s elite recruitment agency.

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加