热门职位

 • Stock Controller - Dream Games (Cambodia) Co.,Ltd
 • មន្រ្តីវាយតំលៃអចលនទ្រព្យ - First Finance Plc
 • មន្រ្តីប្រឹក្សាឥណទាន - First Finance Plc
 • Human Resources Specialist - First Finance Plc
 • Finance Manager - The Heritage Walk
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់បន្ទាន់ប្រចាំនៅខេត្ត៖ ពោធិ៏សាត់, ស្ទឹងត្រែង, បន្ទាយមានជ័យ, ព្រះវិហារ, សៀមរាប និង ភ្នំពេញ - TS Beverage (Cambodia) Co.,Ltd
 • Marketing Manager - The Heritage Walk
 • ប្រធានផ្នែកលក់ (Sale Supervisor) ជាច្រើននាក់ - TS Beverage (Cambodia) Co.,Ltd
 • Customer Service - ecamshopping
 • Showroom Sale (200$ - $500) Very Urgent - Sinh Hak Houts
 • Sales Supervisor - Mekong NE Marketing Co., Ltd.
 • Operation Manager - The Heritage Walk
 • Mechanical Engineer or Production - Arunaco Co.,Ltd
 • HR/Admin Asst. - Arunaco Co.,Ltd
 • Delivery Admin (អ្នកគ្រប់គ្រងឡានទឹកជញ្ជូន) - Arunaco Co.,Ltd
 • Sale man - Arunaco Co.,Ltd
 • SALE REPRESENTATIVE (3 POSTS) - KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
 • SALE SUPERVISOR HORECA (1 POST) - KHMER HOUSEHOLD & HEALTHCARE CO., LTD
 • Sales Supervisors (10 Posts, 380$ to 500$) - SPECIAL BEER
 • ផ្នែកដឹកជញ្ជុន - Rasmey Suor Pharma Co.,Ltd

Finance Manager 财务经理

公司名称

Amory Co., Ltd   

公司性质

私人有限责任公司

岗位

物业管理

员工数量

区域

金边市

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

5

岗位

财务

招聘人数

1

行业

房产中介

薪水

面议

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好    普通话-- 良好   

年龄

30 ~ 45

工作地点

金边市;

发布日期

Jul-10-2018

截止日期

Jul-19-2018

工作描述

  -Provide accurate and timely financial information and reports to facilitate the decision making process and ensure success working flow.
提供准确及时的财务信息和报告,以促进决策过程并确保成功的工作流程。
-Be responsible for the annual budget process; provide monthly reviews, and implementing Business plans and other programs.
负责年度预算过程; 提供每月评论,并实施商业计划和其他计划。
-Provide analysis of cash flow, operating costs and variances
提供现金流量,运营成本和差异分析
-Manage and ensure the accuracy of accounting-related issues and is compliance to international standard and Cambodia regulations, in particular relating to implementation of new Cambodian International Financial Reporting Standard (CIFRS), funds transfer pricing and cost allocation.
管理和确保会计相关问题的准确性,符合国际标准和柬埔寨条例,特别是有关实施新的柬埔寨国际财务报告准则(CIFRS),资金转移定价和成本分配。
-Review and comply with monthly tax payment
审核并遵守每月纳税
-Control tax plan to meet local tax regulation and submit tax form
within deadline
监管纳税计划,以符合当地税收法规并提交报税表
在截止日期之内
-Monitor and analyze accounting data and produce financial reports or statements
监控和分析会计数据并编制财务报告或报表
-Establish and enforce proper accounting methods, policies and principles
建立并执行适当的会计方法,政策和原则
-Other task assign by Chairman & CEO
其他事项由董事长和总经理吩咐

职位要求

  -Age 30 ~ 45
年龄 30 - 45
-Male & Female
男女不限
-Bachelor’s degree in Finance and Banking, Accounting, ACCA or CAT, or equivalent
财务和银行学士学位,会计学,ACCA或CAT,或同等学历
-At least five-year experience in Finance & Accounting in Real Estate industry.
有5年以上房地产财务经理经验
-Have a good general understanding of Cambodian International Financial Reporting standards and of Cambodia tax law and procedures of tax declaration.
对柬埔寨国际财务报告准则以及柬埔寨税法和税务申报程序有一个大体的了解
-Ability to solve and facilitate the problems taken place in working process
能够解决和促进工作过程中发生的问题
-Strong Leadership and supervisory skills
领导和主导能力强
-Good communication, friendly and welcoming person.
良好的沟通,友好和热情的人。
-Ability to change direction in response to a fluctuating work environment.
能在波动的环境下做出适当的调整
-Good communication, and demonstrated customer service skills
良好的沟通,并展示客户服务技能
-Able to work under pressure and good at team work.
强于承受工作压力,善于团队合作精神
-Knowledge of computer application Microsoft office suite
电脑操作能力强
-Good in writing/speaking/listening English (Chinese is a plus).
英文沟通能力、听、说、写能力强 (中文优先者)
Preferred Skills
Finance & Accounting 会计和财务Closing: 31-July-2018

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Mandy Sy (Ms.)

联系电话

023 909999 | 017355360

邮箱

mandy@vppkh.com

网站

地址

#24, St.271, Sangkat Teok Thlat, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

公司简介

服务热线 :

023 969 088 / 023 47 99099 / 023 47 99088

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加