Hot Jobs

 • Driver អ្នកបើកបររថយន្ត - All Nations Construction
 • ផ្នែកសម្អាត (បា្រក់ខែ 250$ ឡើង) - 88888 Star Light
 • ផ្នែកលក់ ( Sales person ) ប្រាក់ខែ $200 ឡើង - 88888 Star Light
 • សេវាកម្មអតិថិជន ( customer service) ប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី $150ដល់300$ - 88888 Star Light
 • Sales Executive - Car4you Co.,Ltd
 • Branch Manager - Chrouy Changva Branch - Car4you Co.,Ltd
 • Sales Representative - Quang Long Pharmaceutical Co. ltd.
 • Customer Service Consultant - Pi Pay Plc.
 • Senior Sales Executive, Key Accounts (URGENT) - Pi Pay Plc.
 • Sales Representative - SC&T (International) Trading.,Co.Ltd
 • Marketing Executive (Digital) - Shopping Center Sorya PLC
 • បេឡាធិការិនី (Cashier) - Shopping Center Sorya PLC
 • Personal Assistant to CEO - Shopping Center Sorya PLC
 • HR Officer (Chinese Speaking) - RSN GROUP
 • Receiving Officer - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Account Receivable - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Account Payable - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Office Staff 2 positions (200$-250$) - NAMKWANG (CAMBODIA) CO.,LTD
 • QMR- Quality Management Representative - FEEDPRO KH COMPANY., LTD.
 • IT Support Engineer - SVI (AEC) Company Limited

HR and Admin Manager (1 Position)

Company

Smiling Gecko Cambodia   

type

Non-goverment Organization

Function

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Senior

Term

Full Time

Year of Exp.

3

Function

Administration

Hiring

1

Industry

NGO/Charity/Social Services

Salary

Negotiable

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Kampong Chhnang;

Publish Date

Feb-07-2019

Closing Date

Feb-17-2019

Job Description

  DUTIES
• Development, and update the Implementation of HR Strategies, Policies, Systems, and Plans:
o Design, operate, coordinate, and monitor operational systems, and managing necessary people, and functions of implement the approved policies;
• Planning and Staffing of Human Resource Needs:
o Establish standard recruiting, and placement practices procedures as suggested and directed by executive committees;
o Ensure an appropriate level of human resource standard to meet the procedure and anticipated business needs of Smiling Gecko Cambodia;
• Management and Development Staff of Performance:
o Review, develop and implement effective staff performance management system, aligned with guidelines, policies; train line managers and provide advice and support for performance management issues;
o Implement a training and development process to ensure that appropriate development needs are met on a timely and cost-effective basis;
• Develop Effective Employee Relations Program:
o Communicate staff policies across the organization;
o Review and revise salary structure, pay policies, employee benefit programs, and security, safety and health program;
• Other tasks with HR related:
o Maintain current knowledge and understanding of regulations, laws, industry trends, practices, and developments regarding People Operations that may affect to Smiling Gecko Cambodia and advise management and employees accordingly;
o Perform other duties as assigned by supervisors.
• Compliance:
o Manage relationships with Ministries, local authorities, and stakeholders to ensure that reporting and registration requirements are met
o Take the lead on keeping up to date with new national laws and policies that SGC needs to follow (e.g. tax regulations, social security, etc) and provide information and recommendations to Core Management Team on how we should implement
o Be the main representative of SGC within alliance, and use this network to help SGC improve
o Ensure SGC has all relevant insurance (health, fire, liability etc) in place and up to date
o Be the central coordinator of the Child Protection policy
• Professional and smooth working office environment:
o Manage the office and admin support teams, including security and cleaning (across all SGC offices)
o Make sure all SGC offices have a friendly and welcoming environment for staff and guests
o Ensure any problems with facilities are repaired quickly and efficiently and that all staff have the equipment they need to do their jobs
o Ensure admin team keeps clear and accurate filing systems
o Supervise contracts with outside suppliers e.g. IT, internet, phone, and repairing, etc.
o Regularly review “internal controls” document and ensure that all staff understand and are aware about the processes
o Keep track of SGC fixed assets and inventory
o Record letter in and out
• Internal communication:
o Lead coordination of activities such as staff retreat, new year celebration, other events, etc.
o Play an active role in ensuring good communication and a healthy working environment within the SGC team
o Support managers to coordinate training and workshops
o Facilitate processes between teams
o Participate in regular team and management meetings

** Application Information
• Smiling Gecko Cambodia provides equal chance of employment regardless of race or religion. We offer competitive salary and benefits such as:
o Accident insurance
o Health insurance
o Free three meal per day
o Free Accommodation
o Free Transportation at weekends
o 12 days of Annual Leave
o 10 days of Sick Leave
o 7 days of Special Leave
o 3 months full salary for maternity leave
o Opportunity for career development via on-the-job training either locally or internationally
• Qualified and interested candidates are encouraged to submit your CV, Cover letter through email in below contact detail.
• Please state (write down) the Position Name in your “Subject” of your email.
• Only shortlisted candidate will be contacted for further recruitment process of SGC.


Job Requirements

  REQUIREMENTS
• Required:
o Degree in HRM, Laws, BBA/MBA or related field
o Minimum 3-5 year of experience on People Operations (Human Resources) and Administration work, at least 1 year of experience as a senior manager
o General knowledge of the principles and practices of Human Resources Administration
o Outstanding interpersonal relationship building and employee coaching skills with admin affairs
o Demonstrated ability to provide follow up on a timely basis and keep stakeholders informed of status of organization
o Experience in developing and implementing process improvements with creativity
o Ability to maintain the highly confidential nature of human resources work and protocols
o Ability to work independently, under pressure, and tight deadlines
o Strong reasoning, decision-making, and sound judgment
o Understanding of labor law, and other applicable rules and regulations in Cambodia
o Strong managerial and leadership skills
o Proven integrity and character, especially in the stewardship of resources, transparency and accountability
o Strong verbal and written communication skills in English
o Proven track record of achieving results
o Willing to travel and work in the field from Mon-Fri (Kampong Chhnang)
o Computer literate: MS Word, Excel, Power Point, and any HR Management database as well as protocols and office management
• Preferred:
o Advanced degree in a field, i.e. MBA, Human Resource Management, etc.
o Good facilitation and negotiation skills
o Cross-cultural working exposure
o Ability to integrate learning opportunities with day-to-day work

Contact Detail

• Contact Name: Smiling Gecko Cambodia
• Head Office: #4, Street 490, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkar Morn, Capital City of Phnom Penh, Cambodia
• Email: sokhal@smilinggecko-cambodia.org
• Website: www.smilinggecko.ch/en/
• Tel: 081 933 839 / 098 306 375

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

Smiling Gecko Cambodia

Phone

081 933 839 / 098 306 375

Email

sokhal@smilinggecko-cambodia.org

Website

http://www.smilinggecko.ch/en/

Address

#4, Street 490, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkar Morn, Capital City of Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

SMILING GECKO SWITZERLAND

Smiling Gecko Switzerland (SGS) was established in 2012 as a not-for- profit organization under Swiss
law. It provides direct aid in the form of finance and other support to the needy in Cambodia, sponsoring
projects that are sustainable both from an ecological and economic standpoint. Smiling Gecko is a non-
governmental organization engaged in a number of development and aid projects. These include
humanitarian projects assisting children, families and village communities through campaigns and / or
direct aid; mediation services, bringing the people behind projects (or the relevant sponsors) into
contact with potential donors; allocation of donations according to the wishes of the donors;
information for donors on the progress of projects and how their money is spent. Meanwhile, SGS is
partnering with a network of esteemed Swiss institutions who sustain our projects by supplying financial
funds and lending them their specific know-how and / or by taking on such responsibilities as planning,
design, training, coordination and controlling both in Switzerland and Cambodia.

SMILING GECKO CAMBODIA

In 2014, Smiling Gecko Cambodia (SGC) was officially registered as a local NGO in Cambodia. SGC is legally
independent of Smiling Gecko Switzerland. Following its mission of “Cambodians help Cambodians”, the
organization provides direct aid to disadvantaged people in the country, supporting local job initiatives and
promoting self-help among the local population. Apart from providing direct aid and supporting other NGOs,
Smiling Gecko therefore focuses on fighting the causes of poverty and helping people to help themselves. To
this end, SGC launched a project on a previously acquired site to the North of Phnom Penh whose objective is to provide several thousand Cambodians with future job training and a regular income in the sectors of agriculture, tourism, industry, and trade.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add