热门职位

 • Senior Accountant - COLLIN’S®
 • Accountant - M.LY SAFE AUTO SUPERSTORE CO.,LTD
 • ផ្នែក Sale Outdoor 5នាក់ (ប្រុស) - CSP Window and Door
 • Accountant - One Asia
 • Administration - One Asia
 • Customer Service ជ្រើសរើសបន្ទាន់ 前台 - Tian He Ceramic Industry
 • Admin ( Work at Seng Ly Wood Factory) - INTERNATIONAL WATCH
 • Retail Sales - INTERNATIONAL WATCH
 • Accountant - INTERNATIONAL WATCH
 • HR & Finance Officer/Executive (Capital Land) - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • Sale Executive (Speak Chinese) - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • M&E Engineer (Urgent) - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • Manager, Leasing - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • Executive / Senior Executive, Leasing - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • Cashier (Very Urgent) - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • Architectural Supervisor - Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd (The Bridge)
 • Maintenance Manager - FEEDPRO KH COMPANY., LTD.
 • បុគ្គលិកផែ្នកស្តុក Stock Officer $350-$450 - CAMDEG Co.,Ltd
 • Japanese Noodle restaurant Service and cook - Toyota Japanese Ramen Shop
 • Sales Manager - ក្រុមហ៊ុន ខ្មែរ រៀល អ៊ីស្ទេត Khmer Real Estate

Web Developer ($500 to $1200)

公司名称

Kelutree   

公司性质

跨国公司

岗位

娱乐

员工数量

10-50

区域

干拉省

职业等级

中级

工作类型

全职

工作年数

1

岗位

信息技术(IT)

招聘人数

10

行业

娱乐

薪水

$500-$999

学历

本科

性别

男/女

语言

英语-- 良好    普通话-- 良好   

年龄

21 ~ 35

工作地点

干拉省;

发布日期

Mar-09-2019

截止日期

Mar-19-2019

工作描述

  ១ ជួយយអតិថិជនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសេវាកម្ម IT ។
២ ផ្តល់ល់ជំនួយទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងតាមរយះអ៊ីនធឺណែតនិងការហៅទូរស័ព្វ(ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាវេន)។
៣ កត់ត្រារាល់សំណួរ និងសំណូមពរអតិថិជន។
៤ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់អតិថិជនរបស់យើងដើម្បីជៀសវាងពួកគេជួបបញ្ហាដដែលៗ។

1. Assist clients to resolve IT service issues.
2. Provide online and on-call support to our customers (working in shifts).
3. Logging customer queries.
4. Provide training to our customers to help them prevent repeated issues.

We will provide full board (Food and Accommodation expenses / 供食宿)

Working Hours: 9am to 6pm (Mon to Fri)
Public Holidays are given off days.
We will provide transport to and fro Phnom Penh to our office in Chrey Thom, on Mon mornings and Fri evenings.

职位要求

  ១ អាចទំនាក់ទំនងជាភាសាអង់គ្លេសឬចិនបាន (中英文擇一)
២ បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាឬមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
៣ មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការវិភាគផ្នែកតក្កវិត្យា
៤ មានបទពិសោធន៍មួយឆ្នាំក្នុងការរចនាការបង្កើតគេហទំព័រ។
៥ មានបទពិសោធន៍មួយឆ្នាំក្នុងការថែទាំជួសជុលកម្មវិធីគេហទំព័រ។
៦ មានបទពិសោធន៍ក្នុង ASP.Net និង MS SQL មានអាទិភាព។
យើងនឹងផ្តល់ជូននូវការរាប់រងសំរាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ (ចំណាយលើម្ហូបអាហារនិងការស្នាក់នៅ) ។
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមនឹងត្រូវផ្តល់ជូនសម្រាប់អ្នកមកធ្វើការនៅជ្រៃធំកណ្តាល។

## បេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខែបភ្ជាប់ជាមួយរូបថតមកកាន់ hr@kelutree.com ##

1. Able to communicate with either English or Chinese Mandarin.
2. Bachelor degree in Information Technology or other related fields.
3. Smart with good logical thinking
4. Have 1 year of experience in designing the architecture of web services.
5. Have 1 year of experience in maintaining web applications.
6. Experience in ASP.Net and MS SQL is a big plus.

We will provide full board (Food and Accommodation expenses / 供食宿)

Working Hours: 9am to 6pm (Mon to Fri)
Public Holidays are given off days.
We will provide transport to and fro Phnom Penh to our office in Chrey Thom, on Mon mornings and Fri evenings.

怎样应聘

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. 通过点击“应聘”按钮申请工作,请先创建个人简历。创建简历后企业也能在线搜索到您,增加您的工作机会。

点击 这里 ,了解如何注册和发布简历!

联系信息

联系人

Ron Chang

联系电话

邮箱

ron.chang@kelutree.com

网站

http://www.kelutree.com

地址

CHREY THOM VILLAGE SAMPOV POUN COMMUNE KOH THOM DISTRICT KANDAL PROVINCE KINGDOM OF CAMBODIA

公司简介

Kelutree is a software company that develops tailor-made software solutions for our global clientele, empowering them in their quest to be the industry leaders. Yes, we develop full IT solutions for our clients. Fire and forget - that's not our style. Our approach is to always inspect and adapt! We are passionate in our work and are continuously improving not just our products, but also our processes and most importantly, ourselves!

服务热线 :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

营业时间 : 周一~周五(8:00 am to 5:00 pm)

邮箱 : jobs@camhr.com.kh

申请职位
预览     添加
预览     添加