Hot Jobs

 • Cargo Junior Supervisor (1 position) - Cambodia Airports
 • អ្នកលាយថ្នាំ (5 Posts) - HOUT CHEA CO.,LTD
 • SALES MANAGER - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • Accounting & tax associate - Grant Thornton (Cambodia) Limited
 • HR/Compliance Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Accountant Manager - ML INTIMATE APPAREL (CAMBODIA) .,LTD
 • Store Manager - Sanco Cambo Investment Group Co.,Ltd
 • អ្នកគិតលុយ និងលក់ - IN Electronic
 • Head Of Administrative - VCON GROUP
 • QA/QC Supervisor / Site Administrative Officer (Phnom Penh) - Standard Construction&Engineering Co.,Ltd
 • HSE Supervisor (Sihanouk Ville) - Standard Construction&Engineering Co.,Ltd
 • Project Manager (Preah Sihanouk) - Standard Construction&Engineering Co.,Ltd
 • Senior Marketing Executive (01) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Regional Sales Manager - L.M.M DISTRIBUTION CO., LTD
 • Stock Controller (01) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Accounting Manager (01) - VATTANAC GOLF RESORT CO., LTD.
 • Marketing Manager - L.M.M DISTRIBUTION CO., LTD
 • IT Supervisor - L.M.M DISTRIBUTION CO., LTD
 • Accounting & Tax - M&V International Manufacturing LTD
 • Big Hiring Event with Rosewood Phnom Penh - ROSEWOOD HOTEL PHNOM PENH

Deputy Branch Manager (នាយករងសាខា)

Company

MAXIMA Microfinance Plc.   

type

Private Limited Company

Function

Banking & Finance

employees

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Bank/Insurance

Hiring

2

Industry

Banking & Finance

Salary

Negotiable

Qualification

មានបរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រង

Sex

Unlimited

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Kampong Thom; Siem Reap;

Publish Date

May-29-2019

Closing Date

Jun-28-2019

Job Description

  - Taing Kork Branch Office (01)

- Chey Krieng Branch Office (01)

(ទីតាំងៈ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តកំពង់ធំ)

** ភារកិច្ចចំបងនិងការទទួលខុសត្រូវ៖
- រៀបចំផែនការប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សាខា បញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចផែនការឥណទាន
- គ្រប់គ្រង និងតាមដានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការសងត្រលប់របស់អតិថិជន
- ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង រួមមានត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់លើ ឯកសារឥណទាន អតិថិជន និងបុគ្គលិក ស្រមតាម គោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា
- ពិនិត្យការងារគណនេយ្យ និងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាខា
- បណ្តុះបណ្តាល និងបង្ហាត់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ លើកទឹកចិត្ត ថែរក្សាបុគ្គលិក និងចូលរួមក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក
- ចាត់ចែង និងចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃបុគ្គលិកក្រោមឪវាទ
- ចាត់ចែង និងដោះស្រាយវិវាទ ឬបញ្ហាផ្សេងៗ របស់បុគ្គលិក អតិថិជន ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ
- រៀបចំរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន អគ្គនាយក ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ

Job Requirements

  - មានបរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រង ធនាគារ ហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ ឬជំនាញផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ
- មានបទពិសោធន៍ការងារឥណទាន
- មានចំណេះដឹងកុំព្យូទ័រ Microsoft Word, Excel, Power-Point, Internet និង E-mail
- អាចប្រើប្រាស់ និងទំនាក់ទំនងភាសាអង់គ្លេសបានល្អ
- មានអត្តចរិកល្អ មានភាពស្មោះត្រង់ ម៉ឺងម៉ាត់ សុភាពរាបសារ និងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការងារ

- Email: jobs@maxima.com.kh / head.hr@maxima.com.kh
- Website: www.maxima.com.kh
- Phone: 023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05
- Close Date: June 30 at 5:00 PM.

** Shortlisted candidates will be contacted for interview. The candidate’s application will not be returned.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR & Admin

Phone

023 214 240​ / 016 35 55 25 / 017 49 72 05

Email

jobs@maxima.com.kh

Website

http://www.maxima.com.kh/

Address

No. 21AB, Street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamcarmorn, Phnom Penh 12308, Kingdom of Cambodia

Company Profile

MAXIMA MICROFINANCE PLC. was founded in March 2000 with the initial objective and mission of providing loans and financial services to low income clients, individuals, groups, or small and medium businesses (SMEs). We have 14 branches, 200 staff, and 6,800 clients.

** Applicants who meet above requirements should send a cover letter, resume or CV, and supporting document
attention to any of the following address:
- Head Office: #21AB, street 271, Sangkat Phsar Doeum Thkov, Khan Chamkarmon, Phnom Penh.
- Arey Khsat Office: Arey Khsat Village, Arey Khsat Commune, Lvea Em District, Kandal Province
- Angtasom Office: Prey Romdeng Village, Angtasom Commune, Tramkok District, Takeo Province
- Banteay Meas Office: N. Road #3, Prey Krala Lech Village, Touk Meas Lech Commune, Banteay Meas Kamport
- Chom Chao Office: #18A, N. Road#4, Ang Village, Sangkat Choam Chao 3, Khan Pou Sen Chey, Phnom Penh
- Kien Svay Office: #82, N. Road #1, Koh Bea Village, Korkey Commune, Kien Svay District, Kandal Province
- Kong Meas Office: Peamchikong Village, Peamchikong Commune, Kong Meas District, Kampong Cham
- Koh Okha Tey Office: Kbal Koh Village, Koh Okha Tey Commune, Ksach Kandal District, Kandal
- Orang Ov Office: N. Road # 11, Village 4, Ampil Tapork Commune, Orang Ov District, Tboung Khmom
- Prek Anchanh Office: N. Road#6, Krom Village, Prek Anchanh Commune, Mukampul District, Kandal
- Pearang Office: Snay Pol Village, Rorka Commune, Pearang District, Prey Veng Province
- Prek Phnov Office: N. Road #5, Kandal Village, Sangkat Prek Phnov, Khan Prek Phnov, Phnom Penh
- Takdol Office: Takdol Village, Sangkat Takdol, Krong Takhmao, Kandal Province
- Tnal Tortueng Office: Tnal Tortueng Village, Damnak Ampil Commune, Angsnoul District, Kampong Speu

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:00 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add