បង់ថ្លៃសេវាកម្មតាមរយៈ វីង​ - Payment by Wing

1st Method: Pay by Wing

 

 

  Wing Payments Note

All payments transfer by wing must  include VAT 10% 

 
ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចបង់សេវាកម្មរបស់ CamHR កាន់តែងាយស្រួលតាមរយៈ​​

1. សម្រាប់អតិថិជនមិនមានគណនី (បង់វិក្កយបត្ររបស់លោកអ្នកតាមរយៈភ្នាក់ងារវីង) 
(BILL XPRESS (PAY YOUR BILLS AT WING CASH XPRESS):

លោកអ្នកមិនចាំបាច់តម្រូវឱ្យមានគណនីវីងឡើយ គ្រាន់តែបង់វិក្កយបត្ររបស់លោកអ្នកទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីង នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។


ដោយគ្រាន់តែទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីង ប្រាប់នូវ៖

១. លេខកូដគណនីនិយោកជករបស់អ្នកនៅក្នុង CAMHR

២. លេខសំគាល់ CamHR: 6688 

៣. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផេ្ទរ។


នៅពេលដែលប្រតិបត្តិការបានបញ្ចប់លោកអុ្នក និងទទួលបាននូវក្រដាសដែលបញ្ចាក់អំពីការបង់វិក្ក័យប័ត្រនោះ។


*សម្រាប់លេខកូដគណនីនិយោជក លោកអ្នក អាចចូលទៅសែ្វងរកបាននៅក្នុង Company Profile។

សូមមើលរូបខាងក្រោម៖

You don’t need to have a WING account; you simply pay your bills through any any WING Cash Xpress, in 24 provinces of Cambodia.


Just simply go to visit WING Cash Express outlets and provide:

1. Your Employer Account ID in CAMHR

2. CamHR Number: 6688 

3. Credit amount.


At the end of the transaction you will receive a paper receipt as proof of payment. 


* For Employer Account ID in CamHR, Please go to check in your company profile.

See image:
២. សម្រាប់អតិថិជនមានគណនី​​​​​​ (បង់វិក្កយបត្រតាមរយៈគណនីវីង)
(WING Account Holder (Bill payment from WING Account)

១. វាយ *989#

២. វាយបញ្ចូលលេខគណនីវីង

៣. វាយលេខ 5 (បង់វិក្តយបត្រ)

៤. វាយលេខ 1

៥. វាយបញ្ចូលលេខកូដ CAMHR 6688

៦. វាយបញ្ចូលលេខលេខកូដគណនីនិយោកជក

     របស់អ្នកនៅក្នុង CAMHR

៧. វាយបញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់

. វាយបញ្ចូលលេខកូដសម្ញាត់ (លោកអ្នកនិង  ទទួលបានសារបញ្ចាក់បន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ)

1. Dial *989#

2. Enter your WING number xxxxxxxx

3. Enter 5 “bill pay”

4. Enter 1

5. Enter CAMHR Number: 6688

6. Enter Employer Account ID in CAMHR

7. Enter Amount

8. Enter PIN (you will receive an SMS  notification for success bill payment)


សំគាល់៖ ការផេ្ទរប្រាក់ចូលគណនី CamHR មិនត្រូវបានកាត់ថៃ្លសេវានោះទេ

Note: Transfer money to CamHR wing account no extra charges

 

For more information, please contact us:

023 96 9088 / 023 47 99099 / 023 47 99088 / 023 47 99066

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh