បង់ថ្លៃសេវាកម្មនៅ CamHR ផ្ទាល់​ - Cash Payment at CamHR

2nd Method

- លោកអ្នកអាចអញ្ជើញមកបង់ប្រាក់ផ្ទាល់នៅក្រុមហ៊ុន CAMHR ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ៖

អគារ Regency Square Complex A (ជាន់ទី ២), ផ្ទះលេខ  8A/298, មហាវិថីម៉ៅសេទុង, ភ្នំពេញ (ជាប់សណា្ឋគារ អ៊ីនធឺខន)។

- នៅពេលដែលលោកអ្នកអញ្ជើញមកការិយាល័យផ្ទាល់ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ​នឹងមានចេញ​នូវវិក័យប័ត្រ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ការបង់ប្រាក់។

- បន្ទាប់ពីបង់ថៃ្លសេវាកម្មរួចរាល់ ក្រុមការងារ​យើងខ្ញុំ​នឹងបើក​ដំណើរការ​សេវាកម្ម​របស់​លោកអ្នក។

+សម្រាប់ពត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖

023 96 9088 / 023 47 99099 / 023 47 99088 / 023 47 99066


Just come and visit us at the CAMHR office located at

The Regency Square Complex A, 2nd Floor, No. 8A/298, Mao Tse Toung Blvd, Phnom Penh, Cambodia.

When you visit our office, we will be giving you the payment receipt immediately.
* Service will be provided after payment
For more information, please contact us:

023 96 9088 / 023 47 99099 / 023 47 99088 / 023 47 99066


您可直接来CAMHR公司总部

地址:柬埔寨金边市,毛泽东大道,五洲大酒店办公区A,二楼

在公司支付完成后,我们将立即为您开付款收据。
支付完成后即可开通服务。

如需了解更多信息,请联系我们:

     023 96 9088 / 023 47 99099 / 023 47 99088 / 023 47 99066Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh