របៀបចុះឈ្មោះជាមួយ CamHR

 
 ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយគេហទំព័រ Camhr ដោយជោគជ័យ ចូរអ្នកអនុវត្តនូវការណែនាំដូចខាងក្រោម៖

ជំហានទី១៖ បំពេញព័ត៌មាន

- ឈ្មោះគណនី​ Username

-​​ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល Email

- លេខសម្ងាត់ Password និង លេខសម្ងាត់បញ្ជាក់​ Confirm Password

- ធីកក្នុងប្រអប់ "I have read and agreed to the Terms of Service"

- បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង Register

  មិនអាចចុះឈ្មោះ? សូមពិនិត្យលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម

ឈ្មោះគណនី Username:

  • ជាអក្សរ​និង​លេខ ដែលមានចំនួនចាប់ពី៤ទៅ៣០ខ្ទង់
  • គ្មានដកឃ្លា និង និមិត្តសញ្ញា - ! @ # $ % & * ()
  • ឈ្មោះគណនីមិនអាចដូចគ្នា។ សូមជ្រើសរើសឈ្មោះគណនីផ្សេង ប្រសិនបើ​ឈ្មោះគណនីនោះ​គេបាន​ប្រើប្រាស់​ហើយ

អ៊ីម៉ែល Email:

  • ត្រូវតែជាអ៊ីម៉ែលដែលអ្នកប្រើប្រាស់
  • អ៊ីម៉ែលមួយអាចបង្កើតបានគណនីតែមួយ

លេខសម្ងាត់ Password:

  • លេខសម្ងាត់ចាប់ពី៦ខ្ទង់ឡើងទៅ
  • គ្មានដកឃ្លា
  • ដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្ពស់ លេខសម្ងាត់គួរតែជាអក្សរ​និង​លេខ


ជំហានទី២៖ បញ្ជាក់អ៊ីម៉ែល

- បនា្ទប់ពីចុចប៊ូតុង Register វានឹងចេញផំា្ទងដូចខាងក្រោម

-​ បន្ទាប់មក សូមចូលទៅកាន់ប្រអប់អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក ហើយបើកសារ​ដែលប្រព័ន្ធរបស់CAMHRផើ្ញរមក

- រួចចុចលើតំណភ្ផាប់​ដូចរូបខាងក្រោម៖


- បនា្ទប់ពីចុច Link ខាងលើ វានឹងចេញផំា្ទងខាងក្រោម បញ្ជាក់ថា អ្នកបានចុះឈោ្មះជោគជ័យ

*ចំណំា៖ ចាំបាច់ត្រូវVerifyជាមួយ Email ដើម្បីងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកនៅពេលភ្លេចលេខសម្ងាត់


សម្រាប់ព័ត៌មានបនែ្ថម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ផែ្នកបំរើអតិថិជនតាមរយៈ

ទូរសព្ទ័លេខ៖ 023 969 088 / 023 69 10545

អ៊ីម៉ែល៖ cs@camhr.com

បុគ្គលិកយើងខ្ញុំរង់ចាំសា្វគមន៍ឆ្លើយតបនូវរាល់សំនួររបស់អ្នក៕

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh