ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន (Mengly J. Quach Education)

Company Profile

ID

10012748  

Function

Education

type

Others

employees

>1500

Location

Phnom Penh

Contact Person

Ms. Song Chariya

Phone

012 797 939

Fax

Email

hr@mjqeducation.edu.kh

Website

http://www.mjqeducation.edu.kh.

Address

Building #223 & 227, Mao Tse Tong Blvd., Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeng Keng Kang, Phnom Penh

Company Description

 
About us

Mengly. J Quach Education was founded in 2005 by Dr. Mengly J. Quach as one of the leading companies in Cambodia with its main focus is on Education, Health, Social and Community development.

Mengly. J Quach Education has expanded consistently over the years and continues to provide high-quality educational services and charitable activities.

Mengly. J Quach Education's management philosophy is based on responsibility and mutual respect. The company aims to become a leader in education, health, social and community development.

To help achieve the company’s vision, we are seeking employees who are responsible, committed, highly motivated, willing to work as a team and accept challenges.

The Company provides many benefits to the employees such as:

• Competitive salary
• NSSF and 24hr worldwide accident insurance
• Maternity, paternity, and marriage leave
• Annual leave and sick leave
• Public Holidays based on Prakas of Ministry of Labor and Vocational Training
• Career advancement opportunities
• Excellent training for professional development
• Scholarship for employee, employee’s children and spouse
• Annual salary increment based on experience and performance review
• Seniority payment

Company Jobs

Job Title Location Closing Date
អ្នកយកពត័មានសង្គម Phnom Penh;  Dec-09-2021
Accounting Services Supervisor Phnom Penh;  Dec-09-2021
Gynecologist Phnom Penh;  Dec-09-2021
Employee Relations Manager Phnom Penh;  Dec-09-2021
គ្រូគណិតវិទ្យា(វិទ្យាល័យ) Phnom Penh;  Dec-31-2021
Assistant Manager of School and Safety Department Phnom Penh;  Dec-31-2021
Procurement Officer for Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
Procurement Officer Phnom Penh;  Dec-31-2021
Campus Internal Audit Officer Phnom Penh;  Dec-31-2021
គ្រូរូបវិទ្យា(វិទ្យាល័យ) Phnom Penh;  Dec-31-2021
Campus Internal Audit Officer Phnom Penh;  Dec-31-2021
Academic Secretary_Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
គ្រូភាសាខ្មែរ(វិទ្យាល័យ) Phnom Penh;  Dec-31-2021
Campus Internal Audit Officer Phnom Penh;  Dec-31-2021
ESL National Teacher_Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
CSL Head Teacher_Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
Senior Credit Internal Audit Officer Phnom Penh;  Dec-31-2021
CSL Head Teacher_Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
Academic Secretary_Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
ESL National Teacher_Siem Reap Campus Siem Reap;  Dec-31-2021
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:3  Total:57   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh