សិប្បកម្ម ហេងពីវ ផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទ

Company Profile

ID

10015643  

Function

Chemical/Plastic/Paper/Petrochemical

type

Private Limited Company

employees

Location

Phnom Penh

Contact Person

Mr.Socheat

Phone

0888979468 / 078897468 / 081301834

Fax

Email

hr.hengpivplastic@gmail.com

Website

Address

No125BEo St,143 Sangkat Beoung Kang Kong3 Khan Chomkamorn Phnom Penh

Company Description

 
សិប្បកម្មហេងពីវ​​ គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ដែលមានគុណភាពល្អនិងទំនុកចិត្តពីអតិថិជនយ៉ាងច្រើន។


Company Jobs

Job Title Location Closing Date
Assistant Account Phnom Penh;  Dec-10-2021
 
First Page   Previous Page  Next Page  Last Page  Current Page:1  Pages:1  Total:1   Go to 
 

Google Maps

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh