Hot Jobs

 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់តាមខេត្ត​ (ចាប់ពី$400ឡើងទៅ) - EZ-COCAM (CAMBODIA) CO,.LTD.
 • Sales Representative (4 Positions) - Dental Crown Co.,ltd.
 • Veterinarians working in Broiler Farm, Layer Farm, and Pig Farm - Medivet Co., Ltd
 • Accountant (Cambodian Female) - OPENINVEST INNOVATION CO., LTD
 • Technical & Sales Representative - Medivet Co., Ltd
 • Software QA Tester ($300-1,500) - Mango Byte Technology Co.,Ltd.
 • Sale Supervisor - Camko Motor Company Co.,Ltd
 • SOCIAL MEDIA MANAGER - Urban Living Solutions Co., Ltd.
 • Content Writer - Gold Financial Global Investment
 • FOREX Business Manager - Gold Financial Global Investment
 • SALES CONSULTANT (អ្នកប្រឹក្សាផែ្នកលក់) ($150-$250) - Gold Financial Global Investment
 • Kotlin Developer for Android ($300-1,500) - Mango Byte Technology Co.,Ltd.
 • Backend Developer ($400-$1,000) - Mango Byte Technology Co.,Ltd.
 • Receptionist - L Residence BKK3
 • Customer Care Executive - Kerry Express (Cambodia)
 • Sale Supervisor (Salary Rang : 300$-350$) - សិប្បកម្ម ហេងពីវ ផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទ
 • Sale Outdoor|Indoor (Phnom Penh / Province) 200$-250 - សិប្បកម្ម ហេងពីវ ផ្គត់ផ្គង់និងចែកចាយគ្រឿងជ័រគ្រប់ប្រភេទ
 • Senior Credit Officer (Salary 1500$ +++) - Sunny Microfinance Plc
 • Credit Officer (KPC Branch) - Sunny Microfinance Plc
 • Audit Senior Associates - Grant Thornton (Cambodia) Limited

Concierge (Afternoon Shift),

Company

Hongkong Land (Premium Investments) Limited   

type

Private Limited Company

Function

Property Development/Management

employees

>200

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Operation/Production

Hiring

Industry

Property Development/Management

Salary

Negotiable

Qualification

Associate Degree

Sex

Male/Female

Language

English-- Good   

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Oct-19-2018

Closing Date

Nov-17-2018

Job Description

  1. To provide assistance to all shopper’s/visitors’ inquiries in a courteous and professional manner.
2. To execute all customer service activities to ensure quality delivery and compliance with policies and procedures
3. To record any feedback/ request/ complaint in the Feedback Form and report to Chief Concierge or the Manager for immediate necessary action.
4. To assist in any promotions or marketing events as instructed.
5. To be alert at all times and promptly report to Building Management Centre (BMC) for immediate necessary action if suspicious characters are spotted:
a) Carrying filming or photography equipment
b) Taking photographs in.
c) Illegally touting, harassing, and selling unauthorized
merchandise, soliciting for business within or around
the mall.
6. To screen all tenants’ staff by checking their ID cards before allowing access and to provide directions and assistance to tenants and visitors whenever requested.
7. To contact the Tenant’s security or receptionist whenever there is an intended visitor(s) without ID and who has a pre-arranged appointment with the tenant. To record all relevant details into the visitors accompanied book. During the fire alarm activation, fire situations and other emergencies, to control/restrict personnel access into the lobby/building.
8. To register in the record book and issue HKL visitor pass after verifying and exchanging the ID of the intended visitors (s). Proceed to allow entry to tenant premises.
9. To ensure that the relevant record books and logistics at the counter are well maintained and updated. To ensure that all HKL passes and visitors ID are accounted for whenever on duty and during handover of duty. To ensure that only the correct visitors ID are returned when collecting HKL passes from visitors.
10. To ensure that appointed agency staff deployed at the lobby frontline-static duty are in proper standing posture and are screening all in-coming person(s) and their
Ids and are directing visitors or vendors to the lobbies desks.
11. To ensure good housekeeping of the concierge counter, lift lobby, lounge areas and staff’s locker room and see that they are kept in pristine clean condition at all
times.
12. To ensure that nobody enters the mall/ office lobby with a lighted cigarette.
13. To monitor the elevator and CCTV consoles and report any defects/breaches discovered to BMC and provide any necessary assistance when required.
14. To ensure that no unauthorized/unattended vehicle is parked unattended or haphazardly at the driveway. To inform BMC if there are violations. To ensure no trolley deliveries or bulky items are brought in through the lobby areas. To provide assistance to any physically disabled or wheelchair bound person(s) conscientiously without request.
15. To report to cleaners for immediate action if there is littering or spills at or around the building.
16. To ensure that the respective elevators are clean and its lights, fans, intercom, call, floor, indication buttons are functioning well.
17. To contact BMC whenever it rains, to get cleaners to lay out floor-mat and put up umbrella sleeve-dispenser stands outside the lobbies entrances.
18. To forbid entry of unauthorized person(s) into the counter at all times.

Job Requirements

  - Association/Bachelor degree or equivalent education/experience.
- 2 years of working experience in a similar position.
- Good interpersonal skills to interact with people at all levels
- Creates a personal connection with customers-smiles, warm greetings, acts friendly.
- Good problem solving and decision making skill.
- Good computer skill on Ms. Office and Internet.
- Good command written and spoken English.
- Able to work in shifts, weekends and public holiday.

How to Apply
Hongkong Land (Premium Investments) Limited provides competition salary base on your working experiences, 13th month salary, discretionary bonus, Outpatient health care package, Insurance (H&S, GPA and NSSF), and public holiday follow labor law. Any interested candidates who can apply CV to our office in working hour at Exchange Square, Building No. 19-20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh or by email: recruitment.cambodia@hkland.com. For further detail, please contact 023 963 694. For further information detail visited website: www.hkland.com.

How To Apply

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Information

Contact Person

HR Department

Phone

023​ 963​ 694

Email

recruitment.cambodia@hkland.com

Website

http://www.exchangesquare.com.kh

Address

Exchange Square, Building No. 19-20, Street 106, Sangkat Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia

Company Profile

Hongkong Land is one of Asia’s leading property investment, management and development groups with premium commercial and residential property interests across the region. The Group owns and manages some 450,000 sq. m. (five million sq. ft) of commercial space in Hong Kong that defines the heart of the Central Business District, while in Singapore it has been instrumental in the creation of the city-state’s new Central Business District at Marina Bay. The Group develops premium residential properties in a number of cities in the region, principally in China and Singapore where its subsidiary, MCL Land, is a significant developer. Hongkong Land Holdings Limited is incorporated in Bermuda. It has a premium listing on the London Stock Exchange, and secondary listings in Bermuda and Singapore. It is a member of the Jardine Matheson Group.

Service hot line :

023 969 088 / 023 91 90 86 / 023 91 90 87 / 02391 90 89

Operating Hours : Mon-Fri (8:00 am to 5:30 pm)

Email : jobs@camhr.com.kh

Apply Job
Preview     Add
Preview     Add